Условия за отказ

УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА

ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява условията за отказ от поръчка на продукти от shop.elektromobili.bg, наричан по-долу Уебсайта, които уреждат правилата за връщане на продукти закупени от shop.elektromobili.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

еКарс БГ ООД

Адрес на управление:

ул. Солун № 49, София 1680
ЕИК #: 204632421
ДДС #: BG204632421
Мол: Мартин Хаджистойков

Адрес за кореспонденция:

ул. Горица № 6, София 1618

Контакти:

Телефон: +359 894 354 464
support@ecars.bg

еКарс БГ ООД администрира Уебсайта и електронния магазин shop.elektromobili.bg.

ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ

Клиентът може да прави Поръчки на Уебсайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Уебсайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

Продавачът поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалият брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.

Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
 • предоставените от Клиента данни в Уебсайта са непълни и/или грешни.
 • Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от еКарс БГ ООД в случай че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне на еКарс БГ ООД Продукта на адрес: гр. София, ул. Горица №6.

Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал, в рамките на 10 (десет) работни дни от датата, на която получи известието, че се отказва от Договора и връщането на стоката от страна на Клиента. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

 • В случай че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането, в срок от 10 (десет) работни дни.
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – чрез възстановяване по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от партньорите на еКарс БГ ООД и всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от еКарс БГ ООД, при положение че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

В случай че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Примерна форма за отказ на поръчка:

(Моля попълнете при желание за отказ от договора за доставка.)

До

еКарс БГ ООД
ул. Солун № 49, София 1680
ЕИК #: 204632421
ДДС #: BG204632421
Мол: Мартин Хаджистойков

Аз/ние отказвам/е договора за покупка на следните стоки/услуги:

Дата на поръчка:

Дата на получаване на продукти:

Име на клиента:

Адрес на клиента:

Телефон за поддръжка
+359 894 354 464


Често задавани въпроси


Адрес и контакт
ул. Горица 6, София 1618
support@ecars.bg